•   خوش آمديد!  

لباسهای محافظ

دسته ای از شاخه ی منسوجات است این لباس ها شامل : البسه سردسیری البسه محافظت در برابر انواع گاز ها السه محافظت در برابر انواع مایعات البسه محافظت در برابر حریق  و.... میباشد