•   خوش آمديد!  

موضوع جستجو: دستمال گردن خنک کننده - ۱ مورد پیدا شد

۱ . جلیقه خنک کننده : کاربران نظامی که درمناطق گرم عملیات دارند ویاکاربران صنعتی که مجبور به کاردرفضای باز ویا زیر نورمستقیم خورشید میباشند همواره درمعرض خطرگرمازدگی وشوک حرارتی میباشند. جلیقه خنک کننده فام بسیار